Obserwój nas na stronach:PŁETWONUREK POSZUKIWACZ WYDOBYWCA (PPW)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania przedmiotów.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień PE KDP/CMAS lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 30 metrów.
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 4,5 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości do 20 metrów.
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
  • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego specjalistycznego kursu rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności płetwonurka, ale i jego możliwości.

Cena kursu wynosi 600 zł + 120 zł (certyfikat).